Statut Stowarzyszenia

STATUT  ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RÓŻDŻKARZY

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Śląskie Stowarzyszenie Różdżkarzy, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla ludzi zainteresowanych radiestezją i zagadnieniami pokrewnymi.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zabrze. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków za wyjątkiem 1/3 urzędujących członków Zarządu Głównego.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe i kluby na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 1

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. Wspieranie rozwoju regionu Śląska w zakresie gospodarczym, społecznym, naukowym i edukacyjnym. Działanie dla dobra ogółu, a także

dla prawidłowego rozwoju psycho- fizycznego każdego człowieka za pomocą metod racjonalnego wykorzystywania zjawisk radiestezyjnych.

 1. Edukowanie społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z wykorzystywania zjawisk radiestezyjnych w życiu gospodarczym, społecznym i indywidualnym, a także w zakresie zagrożeń dla środowiska biologicznego wynikających ze strony promieniowania geopatycznego.
 2. Rozwijanie u osób zainteresowanych ich zdolności radiestezyjnych i paranormalnych.
 3. Prowadzenie badań w zakresie radiestezji i zagadnień pokrewnych. Pogłębianie wiedzy w tych dziedzinach.

 

§ 2

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy.
 2. Prowadzenie własnych pracowni badawczych oraz wykonywanie ekspertyz jak również innych usług dla osób fizycznych i prawnych w zakresie radiestezji oraz zagadnień pokrewnych, zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa.
 3. Opracowywanie sprzętu służącego do badania i mierzenia zjawisk radiestezyjnych i pokrewnych oraz innych wyrobów wykorzystywanych w działalności radiestezyjnej na użytek własny oraz zainteresowanych osób fizycznych, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 4. Prowadzenie rejestru zjawisk psychotronicznych oraz rejestru osób mających uzdolnienia w tej dziedzinie.
 5. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami naukowo- badawczymi i służby zdrowia, organizacjami społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a zwłaszcza:

– prowadzenia badań,

– praktycznego zastosowania metod radiestezyjnych,

– gromadzenia i uaktualniania wiedzy o radiestezji i zjawiskach pokrewnych, a także jej popularyzowanie,

– poszukiwania punktów poboru wody, wytyczania studni i przemysłowych ujęć wody a także dokonywania oceny terenów i obiektów pod względem zagrożenia promieniowaniem geopatycznym, jak również lokalizacji złóż mineralnych,

obiektów archeologicznych i innych,

– prowadzenie prac projektowych budowlano- instalacyjnych z uwzględnieniem zabezpieczeń przed szkodliwymi radiacjami ziemskimi, kosmicznymi, promieniowania kształtu oraz wynikającymi z wad materiałowych,

– prac inwentaryzacyjnych kanałów, przewodów i tuneli podziemnych,

– prac geologicznych wymagających eksperta radiestezyjnego.

 1. Współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami naukowo- badawczymi oraz stowarzyszeniami zajmującymi się radiestezją i zagadnieniami pokrewnymi.
 2. Organizowanie regionalnych i krajowych zjazdów, narad, konferencji, seminariów w celu wymiany doświadczeń z dziedziny radiestezji i zagadnień pokrewnych; udział członków Stowarzyszenia w takich formach.
 3. Kształcenie poprzez różne formy szkolenia adeptów radiestezji, rozwijanie ich uzdolnień, kształcenie specjalistów.
 4. Organizowanie wewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie radiestezji, egzaminów państwowych w oparciu o odpowiednie zezwolenia oraz przyznawanie uprawnień specjalistom.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej zagadnienia radiestezji i pokrewne.
 6. Sprzedaż własnych i innych wydawnictw oraz wyrobów używanych w działalności radiestezyjnej osobom fizycznym i prawnym; pośredniczenie w takiej sprzedaży.
 7. Tworzenie i prowadzenie biblioteki oraz czytelni wydawnictw o tematyce radiestezyjnej i dziedzin pokrewnych.
 8. Organizowanie odczytów, seminariów, pokazów, wystaw, konkursów itp. poświęconych zagadnieniom radiestezyjnym.
 9. Popularyzowanie i propagowanie wiedzy na temat radiestezji i zjawisk pokrewnych także za pomocą środków masowego przekazu.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. a) zwyczajnych,
 4. b) wspierających,
 5. c) honorowych.

 

§ 2

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

– złoży deklarację członkowską na piśmie,

– przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 7. a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 8. b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 9. c) regularnego opłacania składek.

 

§ 3

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 4

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 5

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 2. a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 3. b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– nie płacenia składek za okres jednego roku,

– na pisemny odpowiednio umotywowany wniosek trzech członków Stowarzyszenia

 1. c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 1

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zgromadzenie Członków,
 3. b) Zarząd Główny,
 4. c) Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 2. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
 3. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rokprzez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Termin i miejsce obrad Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Głosowanie jest jawne.

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 3

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalania zmian Statutu.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie budżetu, wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku oraz uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 4

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd Główny spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Dwa razy do roku odbywają się posiedzenia Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących Zarządów Oddziałów, mających głos doradczy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 5

Kompetencje Zarządu:

 1. Kierowanie działalnością i realizacja celów Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej.
 2. Powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz nadzorowanie ich działalności.
 3. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, sekcji oraz pracowni, ustalanie zasad ich działalności.
 4. Zawieszanie sprzecznych ze Statutem, prawem i uchwałami władz Stowarzyszenia uchwał Oddziałów Terenowych.
 5. Sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia, ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, wykonywanie budżetu i stanu finansowego, a także innych materiałów na Walne Zgromadzenie.
 8. Przyjmowanie i skreślanie członków, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia.
 9. Zatwierdzanie wszystkich programów i wyników egzaminów oraz składów komisji egzaminacyjnych.
 10. Zatwierdzanie uprawnień wydawanych specjalistom.
 11. Organizowanie współpracy z innymi organizacjami.

 

§ 6

 1. W okresie między zebraniami Zarządu Głównego pracą Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez ZarządGłówny.
 2. W skład Prezydium wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny, Skarbnik.
 3. Uchwały Prezydium są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności na zebraniu co najmniej połowy osób wchodzących w jego skład.
 4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 7

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 4. a) kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Zarządu, pod kątem celowości, rzetelności i prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. b) kontrolowanie i nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 6. c) sporządzanie sprawozdań ze swych czynności oraz działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 7. d) przedstawianie sprawozdań wraz z wnioskami na Walnym Zgromadzeniu Członków, w tym w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 

§ 8

Prawa Komisji Rewizyjnej:

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego na najbliższym jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień

oraz sprawdzić, czy w ciągu roku zostały one zrealizowane.

 1. Komisja Rewizyjna może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, Prezydium oraz w bieżącej kontrolidziałalności ogniw organizacyjnych Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala Regulamin pracy własnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
 3. Komisja Rewizyjna posiada prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Głównego.

 

§ 9

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków spośród których wybiera się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Główny Sąd Koleżeński powołany jest jako pierwsza instancja do rozstrzygania sporów występujących pomiędzy członkami władz Stowarzyszenia. Jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałowych

oraz orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji.

 1. Przewiduje się następujące kary: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 2 lat, wykluczenie ze stowarzyszenia.
 2. Szczegółowe zasady, uprawnienia i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin przez niego uchwalony.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE

 

 

§ 1

 1. Oddział Stowarzyszenia może być powołany przez Zarząd Główny na terenie, na którym gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło co najmniej 15 osób.
 2. Zarząd Główny ustala teren działania Oddziału oraz zatwierdza regulamin działalności Zarządu Oddziału.
 3. Władzami Oddziału są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd Oddziału,

– Komisja Rewizyjna Oddziału,

– Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
 2. W razie gdy skład władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż po jednym urzędującym członku Zarządu Oddziału, o ile zajdzie taka potrzeba.

 1. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/2 członków danej władzy.

W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie przynajmniej 1/3 obecnych członków głosowania poszczególnych spraw mogą być tajne.

 

§ 2

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie.
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zajmuje się sprawami, dla których jest zwoływane przynajmniej raz na rok.
 4. Termin i miejsce obrad Zarząd Oddziału podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Walne Zgromadzenie Oddziału nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.

 

§ 3

Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 1. Uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, jego Komisji Rewizyjnej czy Sądu Koleżeńskiego.
 3. Wybieranie władz Oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 5. Podejmowanie uchwał.

 

§ 4

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób. Wybiera spośród swojego składu Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału.
 3. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

§ 5

Kompetencje Zarządu Oddziału:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału.
 2. Podejmowanie decyzji finansowych i majątkowych dotyczących Oddziału w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Główny.
 3. Ustalanie i realizowanie planów pracy oraz preliminarz.
 4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
 5. Składanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia okresowych sprawozdań z działalności Oddziału.
 6. Realizowanie uchwał naczelnych władz Stowarzyszenia.
 7. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, klubów, sekcji oraz pracowni.
 8. Inicjowanie i organizowanie działalności szkoleniowej, doradczej, wydawniczej i innej zgodnie ze Statutem oraz wytycznymi Zarządu Głównego.
 9. Organizowanie bieżącej współpracy z instytucjami, którą określają cele działalności Stowarzyszenia.
 10. Zatwierdzanie programów szkolenia oraz egzaminów wewnętrznych i z upoważnienia Zarządu Głównego.

 

§ 6

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób. Wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
 2. Do Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Oddziału i klubów istniejących na terenie Oddziału pod kątem celowości, rzetelności i prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego poprzez Główną Komisję Rewizyjną.

 

§ 7

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków spośród, których wybiera się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest jako pierwsza instancja do rozstrzygania sporów wynikających pomiędzy członkami Oddziału.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
 4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

 

 

ROZDZIAŁ VI

KLUBY

 

§ 1

 1. Zarząd Oddziału na obszarze swego działania może powoływać Kluby. Do powołania Klubu wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.
 2. Kluby działają zgodnie ze Statutem i regulaminem ustalonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

 

§ 2

 1. Władze Klubu wybierane są przez jego członków, wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału.
 2. Władzę Klubu stanowią Zarząd i Ogólne Zebranie Członków. Kadencja władz trwa 4 lata.
 3. Ogólne Zebranie Członków Klubu uchwala kierunki działania, rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu, udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybiera Zarząd.
 4. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Zarząd ma za zadanie realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na terenie działania Klubu.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 1

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości , ruchomości, i fundusze. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
 2. a) wpływów z wpisowego i składek członkowskich,
 3. b) darowizn, spadków, zapisów,
 4. c) dotacji i ofiarności publicznej,
 5. d) wpływów z działalności statutowej, gospodarczej prowadzonej w oparciu o zatwierdzony Statut i dodatkowe zezwolenia.
 6. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Rokiem rozrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy regulamin działalności finansowej i majątkowej Stowarzyszenia, w tym uprawnienia finansowe i majątkowe Oddziałów i innych ogniw organizacyjnych, opracowuje Księgowy Zarządu Głównego Stowarzyszenia a uchwala go Zarząd Główny.

 

§ 2

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny.
 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.
 3. Do ważności innych pism i dokumentów sporządzonych w imieniu Zarządu Głównego wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Głównego lub Wiceprezesa lub Sekretarza Generalnego lub innej osoby upoważnionej przez Zarząd Główny.
 4. Dokumenty finansowe w Oddziałach Stowarzyszenia podpisują Prezes Oddziału lub Wiceprezes albo Sekretarz i Skarbnik oddziału lub Księgowy.
 5. Inne pisma w oddziałach są podpisywane przez Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza Oddziału.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów, czyli 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy- Prawo o Stowarzyszeniach.