REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.karnak.pl

PREAMBUŁA

Sklep internetowy karnak.pl w trosce o prawa konsumenta wskazuje, że konsument nie może się zrzec uprawnień przyznanych mu na mocy Ustawy o prawach konsumenta.

Poucza się Konsumentów, że postanowienia umów mniej korzystne niż postanowienia ustawowe są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają za zadanie wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw konsumentów nadanych im na mocy prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

Klauzula salwatoryjna

W razie ewentualnej niezgodności jakichkolwiek postanowień nin. regulaminu
z obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się w miejsce postanowień nieważnych lub wadliwych właściwe przepisy.

§ 1 Podstawowe Dane

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.karnak.pl

2. Sprzedającym i właścicielem sklepu internetowego ( strony pod adresem www.karnak.pl) jest Centrum Radiestezyjnej Profilaktyki Zdrowotnej i Homeo-Farmakopunktury Karnak Jerzy Tulik TeresaTulik. z siedzibą w Zabrzu,
wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 648-10-02-925, REGON 273 00 24 96, zwanym w dalszej części zamiennie Sklepem/Sprzedającym/Usługodawcą.

3. Kontakt z usługodawcą uzyskać można pod adresem:
Centrum Radiestezyjnej Profilaktyki Zdrowotnej i Homeo-Farmakopunktury Karnak, 41-800 Zabrze, ul. Św. Floriana 9 ( siedziba stacjonarna).

a także pod numerem telefonu tel/fax : 32 278-41-54

oraz pod adresem e-mail: karnak@karnak.pl

4. Numer konta bankowego usługodawcy w Banku PKO BP O/Zabrze to:
61 1020 2401 0000 0802 0042 8102

§ 2 Objaśnienia definicji regulaminowych

1. Regulamin–Niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający zasady świadczenia usług, prawa i obowiązki stron, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży prezentowanych przez Sklep towarów.

2. Klient – podmiot składający na zasadach określonych w regulaminie zamówienie w Sklepie Internetowym: osoba fizyczna która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych na mocy przepisów.

3. Konsument – Klient będący wyłącznie osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Oferta- Wybór towarów prezentowanych w Sklepie. W wypadku chwilowego braku towaru klient jest niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub elektroniczną. Oferta może zostać rozbudowana o inne towary w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez Klientów. Oferta może zostać zmieniona. Realizacja zamówień następuje wg kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania zapasów. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadkach wskazanych w regulaminie, o czym Klient jest informowany drogą mailową lub telefonicznie.

5. Przedmiot zamówienia – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego dostępne w dacie zamówienia.

6. Produkt/Towar – oznaczony przedmiot ruchomy, prezentowany i dostępny
w Sklepie Internetowym, którego dotyczy umowa sprzedaży. Wszelkie Używane
w sklepie nazwy produktów, marek, znaki i oznaczenia graficzne są własnością firm
i podlegają ochronie prawa autorskiego.

7. Opis produktu/towaru- Opisy i zdjęcia produktów pochodzące od producentów lub stworzone przez sklep, obrazujące przedmiot oferty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający dostarcza konsumentowi rzetelnej, prawdziwej informacji o ofercie. W nielicznych przypadkach zdjęcia opakowania mogą różnić się od opakowania rzeczywistego ze względu na zmiany dokonane przez producentów, co nie zmienia parametrów produktu, pozostających zgodne z opisem.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Potwierdzenie sprzedaży- Dokument potwierdzający sprzedaż produktu tj. paragon fiskalny lub faktura VAT/ elektroniczna faktura VAT w zależności od opcji wybranej przez Klienta przy zamówieniu.

10. Cena- wiążąca strony cena prezentowana w Sklepie zawierająca podatek VAT, wyrażona w złotych polskich, obowiązująca w chwil składania zamówienia. Cena nie może ulec zmianie w toku realizacji zamówienia. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

11. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.karnak.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie, należący do sprzedającego.

12. Sprzedający/ usługodawca/sklep- przedsiębiorca określony w §1 pkt 2.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone w sposób wskazany
w Regulaminie, określające w sposób nie budzący wątpliwości rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży towarów na odległość.

14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie, odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

15. Dzień roboczy- dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

§ 3 polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca zapewnia ochronę wszelkich danych osobowych, jakie zostały wprowadzane podczas składania zamówienia tj. zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany).

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu
w związku ze składanymi zamówieniami jest Usługodawca.

3. Usługodawca nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.

4. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień( umów sprzedaży) oraz usług, wobec czego mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania
w każdym czasie. Dane są przekazywane dobrowolnie.

6. W toku zamówienia weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać przez jego edycję. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia po jego wysłaniu można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy.

7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona
i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 4 postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z treścią i akceptacja niniejszego Regulaminu,

2. Złożenie zamówienia stanowi potwierdzenie znajomości postanowień Regulaminu w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną wysyłkową z wykorzystaniem sieci Internet za pośrednictwem strony www.karnak.pl

4. Wszelkie Towary/produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów to: posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzenia z dostępem do sieci Internet.

6. Wyłączne prawa do treści znajdujących się na stronie sklepu, takie jak prawa autorskie, nazwa sklepu, znaki graficzne towarów i producentów, zdjęcia i opisy produktów podlegają ochronie prawnej i przysługują sprzedawcy lub podmiotom, z którymi sprzedawca zawarł wymagane umowy.

7. Kupujący korzysta z usług sklepu z poszanowaniem prawa i zasad współżycia społecznego, szanując prawa autorskie i własności intelektualnej sklepu i podmiotów związanych ze sklepem.

§ 5 Sposób składania zamówień

1. Zamówienie jest przyjmowane przez: stronę internetową i drogą mailową. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie jest skutecznie złożone po: prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i podaniu prawdziwych informacji: danych osobowych
i kontaktowych – dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany, adresu e-mail oraz numer telefonu, danych towaru- wskazanie wybranych towarów i ich ilości, oraz wskazania sposobu odbioru towaru (możliwy odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym) ,wybranie sposobu płatności, wybranie opcji otrzymania paragonu lub faktury.

3. Zamówienie jest przekazane do realizacji po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego powyższe dane.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się
z Klientem. Jeśli kontakt pod podane dane jest nieskuteczny, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Podanie danych nieprawdziwych jest jednoznaczne
z nie złożeniem zamówienia.

5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzane jest e-mailem z informacją
o jego przyjęciu i może być zweryfikowane przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną. Brak możliwości weryfikacji zamówienia (brak kontaktu) skutkuje nie przyjęciem zamówienia.

6. Klient w czasie składania zamówienia wskazuje wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznej faktury, na co wyraża zgodę. Sprzedający jest uprawniony do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania wyłącznie w związku z realizacją Zamówienia.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on potwierdzenie automatyczne ze sklepu potwierdzające otrzymanie zamówienia.

9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się w chwili wpływu zapłaty ceny na rachunek bankowy Sklepu w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem” lub odbiorem osobistym.

10. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres lub przygotowany do odbioru osobistego pod adresem siedziby stacjonarnej przedsiębiorcy.

11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 -10 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Termin dostawy zależny jest od wybranego przez Klienta dostawcy.
W razie trudności lub opóźnień w realizacji zamówienia Klient jest niezwłocznie poinformowany.

12. W przypadku braku części zamówionego towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma prawo do zmiany zamówienia na częściową realizację, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

13. Klient ma prawo do zmiany zamówienia do momentu potwierdzenia zamówienia

14. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia z uwagi na: stałe wyczerpanie zapasu magazynowego towaru u producenta, wycofania towaru z produkcji. Wówczas kwota opłacona przez Klienta zostanie zwrócona niezwłocznie na konto Klienta w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych.

§ 6 sposób płatności

1. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:

a) przelew internetowy

b) przelew bankowy na konto w banku PKO BP o/Zabrze numer 61 1020 2401 0000 0802 0042 8102 ( dane do przelewu: Centrum Radiestezyjnej Profilaktyki Zdrowotnej i Homeo-Farmakopunktury Karnak s.c, 41-800 Zabrze, ul. Św. Floriana 9)

c) płatność gotówką przy dostawie towaru (za pobraniem)

d) płatność gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie stacjonarnej Sklepu.

2. W razie płatności przelewami towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpływu na konto Sklepu.

3. W razie braku wpłaty po upływie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

§ 4 Koszty, zasady i terminy dostawy

1. Dostawa towarów pod adres wskazany w formularzu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej jest odpłatna. Sklep informuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, uniemożliwiającym dostawę lub mogącym ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany co do zasady za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub za pomocą wybranego przez Klienta operatora- firm kurierskich.

3. Odbiór osobisty zamówionych towarów odbywa się bezpłatnie w siedzibie sprzedającego, wyłącznie przez osobę pełnoletnią, w terminie do 5 dni roboczych.
O terminie odbioru osobistego sklep informuje klienta za pośrednictwem maila.

4. Termin dostawy towaru wynosi od 2 do 5 dni roboczych, liczonych od momentu nadania paczki przez sklep. Termin zależny jest od operatora realizującego dostawę. Orientacyjny termin zostaje wskazany w potwierdzeniu zamówienia.

5.Koszt przesyłki uzależniony jest od cen operatora, wartości zamówienia, wagi, formy płatności i formy dostawy:

a) zamówienia warte od 1 zł do 500 zł o wadze do 3 kg: wg usług Cennik Poczty Polskiej na terenie Polski

 
Paczka pocztowa priorytetowa15,00
 
Przesyłka  Pocztex Kurier 48 pobraniowa17,00
Odbiór osobisty w siedzibie firmy0,00

b) zamówienia warte ponad 500 zł – dostawa bezpłatna na terenie kraju ( koszt dostawy pokrywa Sklep).

c) Kosz dostawy zamówienia, którego waga przekracza 3kg jest indywidualnie ustalany z Klientem.

6.Klient wskazuje w zamówieniu sposób dostawy. Należności za dostawę zostaje doliczona do wartości zamówienia Klienta.

7. W konsekwencji zdarzeń losowych i sił wyższych dostawy mogą być wstrzymane lub opóźnione przez dostawcę, o czym klient będzie poinformowany.

§ 6 Odstąpienie od umowy( zwrot towaru)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych § 6 pkt. 11, składając oświadczenie na piśmie, w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy
o prawach konsumenta

2. W celu odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem należy wysłać pocztą lub na adres e-mail Sklepu poniższe oświadczenie woli ( załączone do każdorazowej dostawy)

3. TREŚĆ Oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Centrum KARNAK
ul. Św. Floriana 9
41-800 Zabrze

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów………………………………………………………
Data zawarcia umowy to ………………………………………
data odbioru ………………………………………………

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

4. Termin 14- dniowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Klientowi rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość, oznacza, że umowa jest uważana za niezawartą. Wszystko co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres Usługodawcy.

8. Towar należy zwrócić w odpowiednim zabezpieczającym przed uszkodzeniem opakowaniu wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Opakowanie towaru nie musi być oryginalne ( takie jakie Klient otrzymał).

9. Sklep zwróci otrzymane kwoty tytułem ceny przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, lub przekazem pocztowym na wskazany adres maksymalnie w ciągu 14 dni, po otrzymaniu zwracanego towaru.

10. Zwroty są realizowane z uwzględnieniem szczególnych warunków reklamacji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca ponosi koszt odesłania towaru, z wyjątkiem kosztów przekraczających odesłanie zwyczajowo przyjętym najtańszym operatorem, w średniej cenie do 11 zł.

12. Zgodnie z prawem, zwrot towaru- prawo do odstąpienia od umowy- nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Podstawy odpowiedzialności sprzedawcy – podstawy reklamacji określają przepisy prawa, zwłaszcza Kodeks Cywilny, a są nimi zasadniczo: wada fizyczna lub wada prawna ( rękojmia) rzeczy.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar bez jakichkolwiek wad.

3. Reklamacje( zgłoszenie reklamacyjne) należy składać pisemnie na adres siedziby usługodawcy lub drogą mailową. Można także zgłaszać reklamacje telefonicznie pod nr 32 278 41 54 przed złożeniem reklamacji pisemnej.

4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt i pisemne zgłoszenie reklamacyjne.

5. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego ( sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy) , rodzaju i daty powstania wady,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

8. Brak ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji w całości za zasadną.

9. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

10. Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep dokona dostarczenia towaru lub zwrotu ceny za towar w terminie 7 dni.

11. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

12. Koszty dostaw reklamowanego towaru ponosi Sklep w wysokości nieprzekraczającej kosztów wysyłki zwyczajowo przyjętym operatorem w najniższej cenie, średnio wynoszącej 11 zł.

13. Złożenie reklamacji nie jest zależne od spisania protokołu dostawy z dostawcą. Konsument ma prawo złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową niezależnie od istnienia takiego protokołu

14. W przypadku gdy towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski to jej warunki i czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu oraz w załączonym dokumencie gwarancji. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta(producenta). Klient przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji bezpośrednio z podmiotem będącym gwarantem.

15. Uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru nie wyłączają nie ograniczają, nie zawieszają uprawnień wynikających z dokumentu gwarancji pochodzącego od gwaranta.

16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów w danych: W toku zamówienia weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać przez jego edycję, Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia po jego wysłaniu można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży lub wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. W trosce o ochronę interesów klienta regulamin może ulec zmianie, z ważnych powodów, w szczególności: zmiana prawa, zmiana kosztów, sposobów, terminów dostaw, zmiana sposobów i terminów płatności ceny.

2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu przez jego opublikowanie na stronie sklepu z wyprzedzeniem 7 dni od dnia wejścia Regulaminu w życie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu www.karnak.pl

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, w zakresie zgodności poprzedniego Regulaminu z prawem. Tym Klientom zostanie przesłany nowy regulamin za pośrednictwem maila.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego a zwłaszcza: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Ustawy Prawo farmaceutyczne, oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Wszelkie Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego

3. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jaki: Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ( WIH) oraz jego oddziały zamiejscowe, na zasadzie mediacji prowadzonej przez WIH, za pośrednictwem miejskich (powiatowych ) rzeczników konsumentów, przez platformę ODR punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych( pod adresem http:// ec.europa.eu/consumers/odr/)

4. Szczegółowe Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.